ОТКРИЙ МЕ

Цел на предоставяната помощ: Общата цел на операцията е да допринесе за превенция на институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие.

Процедурата е в съответствие с проекта на Актуализирания план за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“

 

Кандидати:

Неправителствени организации;

Доставчици на социални услуги.

 

Допустими дейности:

Разработване и/или прилагане на програми за индивидуална и групова работа във връзка с подкрепа на личностното развитие и социалното включване на деца и младежи, настанени в резидентни услуги

Подкрепа за местни социални дейности за социално включване, вкл. чрез целеви действия, насочени към деца и младежи, настанени в резидентни услуги

 

Допустими разходи:

Разходи за персонал; Разходи за материални активи; Разходи за услуги; Разходи за публичност; Непреки разходи.

 

Процент финансиране: 100%

 

Минимален размер на проект: 50000 лв.

Максимален размер на проект: 150000 лв.

За безплатна консултация се свържете с нас сега!