ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Цел на предоставяната помощ: С настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

- Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;

- Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;

- Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР, както и последваща подкрепа за реално стартираните предприятия, с цел подпомагане на тяхното устойчиво развитие.

Кандидати: центрове за развитие на предприемачес-твото (вкл. неправителствени организации, търговски дружества); социални партньори; финансови институции

Допустими дейности:

  1. Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество.
  2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения).
  3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа, в т.ч.:

- консултации за разработване на бизнес идеи, съобразени с индивидуалните желания и умения на лицата от целевата група;

- преценка на жизнеспособност на бизнес идеите и кандидат-предприемачите;

- консултации и менторство за подготовка на управлението на бизнес дейността, вкл. за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието и др. и подготовка на бизнес планове от лицата;

- консултации и насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР;

- подготовка на документи за регистрация на стопанска дейност, вкл. юридическа помощ.

Допустими разходи:

Разходи за персонал; Разходи за материални активи; Разходи за услуги; Разходи за публичност;  Непреки разходи.

 

Процент финансиране: 100%

 

Минимален размер на проект: 100000 лв.

Максимален размер на проект: 391166 лв.

ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО 05.04.2017 Г.

За безплатна консултация се свържете с нас сега!