РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Цел на предоставяната помощ: Процедурата има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

 

Кандидати:

 1. Социално предприятие;
 2. Работодател;
 3. Специализирано предприятие на хора с увреждания - Съгласно чл. 28, ал 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
 4. Кооперация на хора с увреждания - Съгласно чл. 28, ал 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
 5. Община;
 6. Район на община;
 7. Доставчик на социални услуги - Съгласно чл. 18 от Закона за социално подпомагане.
 8. Неправителствена организация.

 

Допустими дейности:

 1. Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост
 2. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика
 3. Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания
 4. Осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица
 5. Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания
 6. Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания
 7. Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
 8. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги
 9. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество

 

Допустими разходи:

Разходи за персонал; Разходи за материални активи; Разходи за услуги; Разходи за публичност; Непреки разходи.

 

Процент финансиране: 100%

 

Минимален размер на проект: 50000 лв.

Максимален размер на проект: 391166 лв.

 

ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО 03.04.2017 Г.

За безплатна консултация се свържете с нас сега!