Специфични обучения

Цел на предоставяната помощ: Целта на операцията е повишаване производителността на труда и адап-тивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Операцията от една страна цели да осигури предпоставки за кариерно развитие на неактивни и безработни лица, имащи желание да започнат професионално развитие в чрез пре-доставяне на съвременно обучение, съобразено с реалните потребности на работодателите.

От друга страна компаниите ще полу-чат възможност съгласно конкретните си нужди да осигурят продължаващо обучение за заетите лица.

 

Кандидати:

Работодатели в сектори, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

 

Допустими дейности:

  1. Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения;
  2. Включване на успешно завършилите обученията неактив-ни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател;
  3. Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица;
  4. Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

 

Допустими разходи:

Разходи за персонал; Разходи за материални активи; Разходи за услуги; Разходи за публичност; Непреки разходи.

 

Процент финансиране: 100%

 

Минимален размер на проект: 50000 лв.

Максимален размер на проект: 391166 лв.

За безплатна консултация се свържете с нас сега!