Професионални обучения от ЦПО „Юнион едюкейшън“ към „Юнион шус“ ООД

Posted on Posted in Uncategorized

На 25.02.2021 г. „Юнион шус“ ООД сключи договор с МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ в качеството си на УО по ПРСР за изпълнение на проект BG06RDNP001-1.001-0016-C01 „Професионални обучения от ЦПО „Юнион едюкейшън“ към „Юнион шус“ ООД“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е в сектора на селското стопанство да навлязат по-грамотни, по-квалифицирани и по-умеещи хора, които да извършват една законосъобразна и екологосъобразна дейност.

Ще бъдат постигнати следните резултати, вследствие изпълнението на проекта:

  • С изпълнение на предвидените обучения ще се повишат знанията и уменията на земеделските стопани.
  • След запознаване с добрите практики в редица дейности, стопаните ще повишат икономическите резултати на своите стопанства, по-малко ще замърсяват околната среда, по-добре ще знаят нормативната база по темите.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта, са:

  1. Провеждане на 2 броя семинари от по 18 уч.ч. с наименования: „Добри земеделски практики при съхранение на оборска тор“ и „Намаляване на емисиите на парникови газове и амоняк от селското стопанство“
  2. Провеждане на 5 броя семинари от по 8 уч.ч. с наименования: „Едностранно счетоводство“, „Национални стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние“, „Изменение на климата и адаптиране към него“, „Къси вериги на доставки“, „Добри производствени практики в пчеларството“

Продължителността на проекта е от 25.02.2021 г. до 15.06.2023 г.

Обща стойност на проекта: 13 300.00 лв., от които 11 970.00 лв. европейско и 1 330.00 лв. национално съфинансиране.

––––––––––––––––––––––

Можете да свалите съобщението ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *